Free Wellness csomag

Ajándék wellness szolgáltatások
2024.01.08 - 2024.12.19

Kerékpár kölcsönzés

Kerékpárok az egész családnak
2024.01.08 - 2024.10.31

Happy holiday csomag

Minden estére más program
2024.01.08 - 2024.12.19

Az Ön adatait, amelyeket a http://www.napraforgopanzio.hu honlapon a regisztráció illetve szobafoglalási ürlap kitöltése során valamint a szálláshelyre történő bejelentkezés során Ön megadott, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Horkesol Kft. kezeli az alábbiakban összefoglalt szabályzata szerint:

1.) Az adatok származása, típusai, és az adatkezelés célja:

A foglalási rendszerben megadott szállásfoglalási adatokat tároljuk azért, hogy a szállást az igénylők igényei szerint biztosítani tudjuk.
Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás eseténcégünk az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

• keresztnév,
• vezetéknév;
• cím (cím, település, irányítószám, ország);
• e-mailcím;
• telefonszám;
• mobiltelefonszám (nem kötelező mező);

A foglalási rendszerünkben foglalást végzőkre kiegészítő adatvédelmi szabályzat is vonatkozik amelyet a felhasználók a foglalási rendszerben tekinthetnek meg.

Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

• családi és utónév,
• lakcím
• állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
• születési hely és idő.

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

• a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
• úti okmány (útlevél) azonosító adata
• szálláshely címe,
• szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
• vízum, tartózkodási engedély száma,
• beutazás időpontja, helye

2.) Az adat-gyűjtés elvei:

A http://www.napraforgopanzio.hu oldalon a regisztráció és adatmegadás mind önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk – a látogatóknak – amik az együttműködés, és a kért szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek, és arra alkalmasak

3.) Hírlevél

A Napraforgó Panzió hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Társaság az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag küldéséhez is hozzájárulhat. A hirlevélre történő feliratkozás bármikor szabadon törölhető!

4.) Az adatkezelés helye és időtartama:

Az adatkezelés a Horkesol Kft szerverein történik.

A regisztrált adatokat a következőképpen és ideig tároljuk:

az adatokat a saját szerveren addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik, vagy a szolgáltatás ideje véget nem ér.

A felhasználói adatokat pedig 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből.

A szerveren, a panzió weboldalain és admin oldalon fellelhető információkat a Kft. munkatársain kívül csak a web-programozást végző alvállalkozó láthatja.

Más, harmadik személy nem férhet azokhoz hozzá.

5.) Az adattovábbítások:

A felhasználó adatait az automata programozott rendszerben tároljuk.

6.) Az adatokat nem továbbítjuk más félnek.

Az adatbiztonság kérdései:

Az adatok, melyeket a regisztrálók megadnak, nem nyilvánosak.

7.) Az adatok törlése, megsemmisítése:

A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt azóta újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal – töröljük 5 év múltán.

Ez időn belül pedig a felhasználó kérésére töröljük az adatokat.

Ekkor az adatok inaktívvá válnak, majd bekerülnek „inaktívan” egy mentett, archivált tárhelyre, és ezzel együtt az aktív adattárból törlődnek.

8.) Adatvédelmi jogorvoslati lehetőségek:

Bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kérjük keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:

Napraforgó Panzió / Horkesol Kft.
7621-Pécs, József A. u. 9.
tel: +36-72-510-796
e-mail: info@napraforgopanzio.hu
Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatását és segítségét:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
www: http://www.naih.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Horkesol Kft. mint a Napraforgo Wellness Ház és Panzió és a www.napraforgopanzio.hu honlap üzemeltetője (székhelye: 7621 Pécs, Mátyás király utca 8/c, telephely: 7621 Pécs, József A. u. 9. ismertesse  a panzió adminisztrációs rendszere és weboldala működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Horkesol Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 72 510-796, e-mail: info@napraforgopanzio.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő egyrész lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklők feliratkozzanak hírlevelére a „hírlevél feliratkozás” funkció igénybevételével illetve online foglalási rendszerén keresztül történt regisztrációval.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított hírlevelei az Ön személyére szabottan készülnek . A hírlevelek személyre szabása és kiküldése érdekében Adatkezelő a következő adatokat használja fel:

 • a www.napraforgopanzio.hu oldalon regisztrációkor megadott adatok (pl. név, e-mail cím);

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy személyre szabott hírlevelünketl eljuttassuk az Ön részére, valamint más adatkezelő részére nem adjuk át.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

Adatait Zero Time Service Kft (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. Adószám: 23386031-2-13 Cégjegyzék szám: 13-09-147733) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@napraforgopanzio.hu.email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

 • hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 • bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 • kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 • kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  • a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  • Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  • adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 • kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 • tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
 • tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk
 • Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Kapcsolat

 • Cégnév: Horkesol Kft.
 • Pécs, József Attila u. 9.
 • Telefon:+3672 510-796
 • Fax: +3672 510-797
 • Mobil: +3630 532-3155
 • Hétvégén: +3630 532-3155

© 2008 - 2024 Horkesol Kft.
Pécsi szállások, panziók Pécsen, wellness hétvége Pécs, belvárosi szállás Pécsett
A weboldalon található anyagok kizárólag írásbeli hozzájárulás után tehetőek közzé.